View of Factory

Nan Qi Xing Factory
Nan Qi Xing Factory
Loading Container
Loading Container
Warehouse
Warehouse
Spunbond Machine
Spunbond Machine
Spunbond Machine
Spunbond Machine
Spunbond Machine
Spunbond Machine
Spunbond Machine
Spunbond Machine
Spunbond Machine
Spunbond Machine
Pure PP Granules
Pure PP Granules
Nan Qi Xing Workshop - Spunbond Machines
Nan Qi Xing Workshop - Spunbond Machines
Paper Tubes
Paper Tubes
Paper Tubes
Paper Tubes
Raw Materials - PP Granules
Raw Materials - PP Granules
Nan Qi Xing Office
Nan Qi Xing Office
Nan Qi Xing Office
Nan Qi Xing Office
Nonwoven rolls packaging
Nonwoven rolls packaging
1 2
Total: 2 page
Chat Online inputting...